Skip to main content

زرشک صادراتی (پفکی)

سنجش
دسته:

توضیحات

واحد: ۱۰۰گرم

طبیعت: گرم

از آنجایی که این زرشک در معرض نور آفتاب و جریان هوای گرم قرار نمی گیرند، رنگ طبیعی و قرمز خود را حفظ می کنند. زرشک پفکی به دلیل مرغوبیتی و رنگ قرمز طبیعی اش، یک نوع زرشک صادراتی محسوب می شود.